Wybór oferty najkorzystniej w postępowaniu: Budowa drogi gminnej w m. Lednogóra dz. nr 72/4, 72/5, 72/6 i 71 Gmina Łubowo

2021-10-07 14:51:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu

271.14.2021                                                         Łubowo, dnia 07.10.2021

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.:

Budowa drogi gminnej w m. Lednogóra dz. nr 72/4, 72/5, 72/6 i 71 Gmina Łubowo

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) przekazuje informacje jak poniżej:

1. Oferta najkorzystniejsza:

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK”, Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58

62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył wadium w terminie, oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Punktacja cena

Punktacja gwarancja i rękojmia

Suma

1

Przedsiębiorstwo El-Kajo, Sp. z o.o.

Ul. Pomorska 6-8

85-050 Bydgoszcz

34,99

40,00

74,99

2

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

os. Kazimierza Wielkiego 14a/1,

62-200 Gniezno

39,57

40,00

79,57

3

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK”,

Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58

62-330 Nekla

60,00

40,00

100,00

 

                                                                                                                            

Tomasz Hartwich            
Przewodniczący Komisji Przetargowej

treść została wydrukowana ze strony
https://www.lubowo.pl/przetarg,wybor-oferty-najkorzystniej-w-postepowaniu-budowa-drogi-gminnej-w-m-1.html