Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod usługi publiczne z zakresu kultury i kultury fizycznej DZIEKANOWICACH dla obszarów nr 1 i nr 2 wraz z prognozą oddziaływania na środ

  • Dodano: 2015-04-03 06:00:00
  • 3419 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łubowo NrXXVII/309/2013 z dnia 23.08.2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod usługi publiczne z zakresu kultury i kultury fizycznej w DZIEKANOWICACH dla obszarów nr 1 i nr 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.04.2015 r. do 30.04.2015r w siedzibie Urzędu Gminy Łubowo, Łubowo 1, 62-260 Łubowo w godzinach urzędowania.

Załączniki
Ogłoszenie