OGŁOSZENIE - PRACA !!!

  • Dodano: 2021-08-18 09:19:00
  • 704 wyświetleń
  • Drukuj

 OFERTA PRACY NA STANOWISKU OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ W GMINNYM ŻŁOBKU W ŁUBOWIE

Dokumenty rekrutacyjne, CV + LIST MOTYWACYJNY prosimy składać w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja na stanowisko opiekuna dziecięcego do Gminnego Żłobka w Łubowie" w siedzibie Urzędu Gminy Łubowo - Biuro Podawcze ( Łubowo 1, 62-260 Łubowo) do poniedziałku włącznie, tj. 23.08.2021 r.  do godz.15.00.

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY: 01.09.2021 r.

WYMAGANIA KONIECZNE:

*osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego

*osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza. 

*osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1

*osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

* osoba nie skazana za przestępstwa umyślne,

*osoba nie skazana za przestępstwa na tle seksualnym

WYMAGANIA DODATKOWE:

*umiejętność pracy w zespole,

*kreatywność,

*wysoka kultura osobista,

*empatia, życzliwość, uśmiech, ciepło

*zdolności plastyczne, muzyczne, manualne,

*mile widziane aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

OPIS STANOWISKA:

*sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

*dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

*wykonywanie codziennych czynności pielęgnacyjnych, higienicznych, opiekuńczych

*opracowanie i realizacja miesięcznych planów pracy edukacyjnej z dziećmi,

*przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracja pomieszczeń żłobka,

*systematyczne prowadzenie dokumentacji,

*inne czynności zlecone przez Dyrektora żłobka

OFERUJEMY:

* umowa o pracę na pełen etat (8h)

* wolne weekendy i święta - pracujemy tylko w dni powszednie