Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi

  • Dodano: 2018-02-19 08:00:00
  • 1836 wyświetleń
  • Drukuj

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubowie, działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo do zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług pn.: „ Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi”

Zapytanie ofertowe na wykonanie

   specjalistycznych usług wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi

                                            

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubowie, działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo do zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług pn.:

„ Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi”

 

Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

62-260 Łubowo 1

tel./fax 61 427-59-47

 

Przedmiot zamówienia: wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi

 

Ogólny zakres wykonania czynności:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych ( § 2 pkt. 1 lit. a ) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 

Termin realizacji zamówienia:  rok 2018

 

Tryb postępowania: zatrudnienie, umowa- zlecenie

 

Cena jest jednym kryterium ofert

W cenie 1 godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

 

Niezbędne wymagania:

1. Specjalistyczne usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym winny być świadczone przez osobę posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu: oligofrenopedagoga

2. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

   1) szpitalu psychiatrycznym;

   2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

   3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

       rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

  4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

  5) zakładzie rehabilitacji;

  6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze

      dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoba świadcząca usługi, o których mowa w § 2 pkt  1 lit. a, musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

  3) prowadzenia treningu zachowań  społecznych.

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Oferta cenowa na wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

2. CV.

3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby świadczącej usługi specjalistyczne (kserokopia).

4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).

5. Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Postanowienia umowne:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania osób korzystających z  usług specjalistycznych z terenu Gminy Łubowo, w ilości godzin w tygodniu, określonych przez GOPS w Łubowie na podstawie wydanych decyzji oraz prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w formie:

    1. Karty czasu pracy osoby świadczącej usługi.

 

 

Zapłata za wykonane usługi specjalistyczne będzie dokonywana w terminach miesięcznych na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie usług specjalistycznych.

 

Termin składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera ( decyduje data wpływu tut. Ośrodka ) do dnia 28 lutego 2018r.  na adres :              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 62-260 Łubowo 1, z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.