OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo dla części obrębów: Fałkowo i Chwałkówko oraz opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko

  • Dodano: 2021-11-12 06:00:00
  • 1120 wyświetleń
  • Drukuj

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2021r. poz. 741  ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U. z 2021r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubowo uchwały  nr  XXVIII/235/2021  z dnia 16.07.2021r. o przystąpieniu do  sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY ŁUBOWO dla części obrębów:  Fałkowo i Chwałkówko  i  o  przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Sporządzenie częściowej zmiany studium wiąże się z realizacją programu  samorządu w zakresie stworzenia ram prawnych  umożliwiających realizację zadań w zakresie wyznaczania obszarów pod budowę urządzeń wytwarzających  energię z odnawialnych źródeł  energii  oraz zaspokojenie potrzeb  terenowych w rejonie drogi ekspresowej  S-5, pod realizacje innowacyjnych projektów logistycznych o charakterze składowania towarów z obsługą ,dystrybucją  i  zarządzaniem.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski  można wnosić:

-na piśmie do Wójta Gminy Łubowo w sekretariacie Urzędu Gminy Łubowo w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd  Gminy Łubowo 1   62-260 Łubowo

-drogą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@lubowo.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

1.             Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Łubowo z siedzibą w Łubowie, 62-260 Łubowo 1.

2.             Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się Pani/Pan  skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej rodo@elta.gniezno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminy Łubowo, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji przysługujących Gminie Łubowo uprawień bądź spełnienia przez Gminę Łubowo obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Pełna treść Klauzuli informacyjna RODO dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Łubowo oraz dostępna jest pod adresem: http://www.lubowo.pl/strona,ochrona-danych-osobowych.html

            Wójt   Gminy  Łubowo