Deklaracja dostepności

 

Wstęp

Urząd Gminy w Łubowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.lubowo.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2002-08-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

•    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, które z czasem będą uzupełniane w miarę możliwości podmiotu
•    część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
•    pliki PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
•    brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych, Urząd  wprowadził audio deskrypcję dla  nagrań z sesji Rady Gminy

 

Wyłączenia:

•    filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Radzikowska, 881941360 obrona@lubowo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą dwa wejścia dla klientów. Jedno  z nich jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Dla nich również dostępny jest parter budynku. Obecnie przy wejściu głównym zlokalizowano biuro podawcze, gdzie pomocą służy pracownik Urzędu.
  2. Do budynku prowadzą schody,  przy których zamontowana jest poręcz, przy wejściu głównym również podjazd dla wózków, brak windy.
  3. Wejścia nie posiadają głośników/ systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  4. W miejscu gdzie zlokalizowane jest biuro podawcze założona została pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.
  5. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  6. Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym. 
  7. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ale istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Łubowo wdrożył aplikację informacyjną  mMieszkaniec.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2023 r. poz. 1440

Raport o stanie dostępności: kliknij tutaj

Informacja uzupełniająca na dzień 31 marca 2021 r.: kliknij tutaj