Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Gminy Łubowo przedstawionymi w języku migowym.

Film posiada również napisy, które można włączyć w menu okienka youtube.
 

Zapraszamy również do kontaktu z tłumaczem online pod adresem pzgomaz

Tekst do odczytu maszynowego

Czym się zajmujemy:

Gmina Łubowo to Jednostka Samorządu Terytorialnego posiadająca prawo i zdolność do kierowania i zarządzania częścią spraw publicznych z zachowaniem jak najwyższej dbałości o interes mieszkańców w granicach określonych prawem. Gmina to wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium. Gmina jest podstawową i zarazem najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego.  Na czele gminy stoi wójt - wybierany w wyborach bezpośrednich.  Jest to organ wykonawczy. Od momentu powstania Samorządu Terytorialnego (rok 1990) funkcję tę sprawuje Andrzej Łozowski. Kompetencje stanowiące i kontrolne w gminie posiada Rada Gminy, która liczy 15 osób.

Jednostką organizacyjną gminy, której zadaniem  jest świadczenie pomocy wójtowi, w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego jest Urząd Gminy.

Do zakresu działania Urzędu Gminy Łubowo należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.

Urząd Gminy Łubowo zajmuje się:

W naszym Urzędzie istnieje możliwość załatwienia m.in. następujących spraw: rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego, wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego oraz dokonanie zmian w nich, otrzymanie zaświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu dziecka, braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, otrzymanie decyzji administracyjnych w sprawach prostowania aktów stanu cywilnego, ustalenia treści aktów stanu cywilnego oraz wpisania aktów sporządzonych w innych krajach, otrzymanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w innym kraju, zameldowanie oraz wymeldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, otrzymanie numeru PESEL, wynajem, wykup i remonty gminnego zasobu nieruchomości, wyrobienie, wymiana, zastrzeżenie dowodu osobistego, zarejestrowanie lub wyrejestrowanie działalności gospodarczej, złożenie deklaracji w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości a także o zwrot podatku akcyzowego, sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych, profilaktyka zdrowotna, otrzymanie decyzji środowiskowej, złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym, opłaty adiacenckie, uzgodnienia w pasie drogowym, wstępne podziały nieruchomości, dzierżawy gruntów, zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów, złożenie wniosków o wyrównanie, naprawę lub konserwacje dróg publicznych, usunięcie azbestu.

Jednostki organizacyjne:

Gmina tworzy jednostki organizacyjne, do których należą  Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka czy Ośrodek Rehabilitacji.

Godziny pracy:

Urząd pracuje w poniedziałek od godz. 7.15 do 16.15, w pozostałe dni robocze od 7.15 do 15.00.

Dane adresowe:

Urząd Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1

Telefon do sekretariatu: 61 427 59 20. E-mail: sekretariat@lubowo.pl.

Strona internetowa www.lubowo.pl.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Aby skutecznie komunikować się z naszym Urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

- Skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z udostępnionej pętli indukcyjnej bądź też usługi tłumacza on-line

-Napisać pismo lub wniosek na adres: Urząd Gminy Łubowo, Łubowo 1, 62-260 Łubowo

-Wysłać e-maila na adres: sekretariat@lubowo.pl

-Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu (61) 427 59 20

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

-Na parkingu znajduje się wyznaczone i oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych

-Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub dla matek z wózkami

-Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym