XXVII Sesja Rady Gminy Łubowo

 • Dodano: 2021-06-08 13:46:00
 • 312 wyświetleń
 • Drukuj

W dniu 22 czerwca 2021 r. o godzinie 9:00 w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo, Łubowo 13 F odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Łubowo.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Łubowo.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XXVII Sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport o stanie gminy Łubowo
 1. debata nad raportem
 1. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo wotum zaufania. - / XXVII/218/2021/
 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2020r.

a/  rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łubowo za 2020r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

     b/ zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby

    Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy

    Łubowo z wykonania budżetu gminy za 2020.

c/rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Łubowo za 2020r.

     d/ debata nad sprawozdaniami

     e/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie:

     zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

     z wykonania budżetu za 2020r. /XXVII/219/2021/

9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo

     absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020r.

 a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie:

       udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania

       budżetu za 2020r.   

 b/ zapoznanie z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby

      Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji

      Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie: udzielenia absolutorium

      dla  Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2020r.

 c/ dyskusja

 d/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie:

    -  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo za 2020r.-

      /XXVII/220/2021/

10.Podjęcie uchwały w sprawie:

 - zmiany uchwały budżetowej na 2021r. – XXVII/221/2021/

11.Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2021-2030 – XXVII/222/2021

12.Podjęcie uchwały w sprawie:

- odwołania Skarbnika Gminy Łubowo – XXVII/223/2021

13.Podjęcie uchwały w sprawie:

- ustanowienia pomnika przyrody - XXVII/224/2021

14.Podjęcie uchwały w sprawie:

- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – XXVII/225/2021

15.Podjęcie uchwały w sprawie:

-  nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości gruntowych w Fałkowie 

  – XXVII/226/2021

16.Podjęcie uchwały w sprawie:

 - nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości gruntowej w Łubowie - XXVII/227/2021

17.Podjęcie uchwały w sprawie:

- ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi-- XXVII/228/2021

18.Podjęcie uchwały w sprawie:

- określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego- XXVII/229/2021

19. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Łubowo w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na 2020r. dla Gminy Łubowo

20. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne głosy i wnioski.

22.Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Łubowo

Link do transmisji sesji:

kliknij tutaj

Raport o stanie Gminy za 2020 r. :

kliknij tutaj