Ogłoszenie o konkursie otwartym na zadania z zakresu kultury fizycznej na rok 2017

  • Dodano: 2017-03-20 14:31:00
  • 2916 wyświetleń
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U . z 2016 r. poz. 1817 z późnym.) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2017

I. Adresaci

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie

z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.poz.1817 z późnym.)

 

 

II . Cel

Konkurs ma na celu wyłonienia i powierzenia projektów na realizacje zadań

publicznych gminy Łubowo z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki

w Gminie Łubowo.

Wyłonione oferty uzyskają dotacje na dofinansowanie realizacji zadania.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne , których realizacja rozpocznie się

od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

Czas realizacji zadania powinien obejmować : okres przygotowania ,przeprowadzenia ,

zakończenia i rozliczenia zadania .

 

IV. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych

na realizacje zadania .

- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Łubowo ,

udział w rozgrywkach i turniach sportowych oraz imprez turystycznych

 

- w kwicie 60.000 zł /sześćdziesiattysiecyzłotych/

 

V. Zasady przyznawania dotacji :

1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Łubowo po zapoznaniu się z opinia

Komisji Konkursowej która ocenia ofertę pod względem merytorycznym, prawidłowości

formalnej i rachunkowej i przedkłada Wójtowi Gminy Łubowo

2.Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy

uwzględnieniu zasad określonych w w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003

o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 2817 z póź.zm.

3. Złożenie ofert nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji

4. Dotacja na finansowanie realizacji zadania dotyczy powierzenia realizacji zadania

5. Kwota wnioskowanej dotacji może być niższa od wnioskowanej

w ofercie . W takim przypadku oferent musi zrobić korektę oferty

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej

7. Dotacja nie może być wykorzystania na :

- zadania i zakupy inwestycyjne

- budow2e i zakup budynków lub ich remonty

- pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć pod

data podpisania umowy

- działalność gospodarcza, polityczna i religijna

- opłacanie odsetek za zwłokę w płatnościach

- wynagrodzenie członków zarządu stowarzyszenia za pracę w zarządzie

/ ocena formalna polega na sprawdzeniu czy oferta została złożona w terminie , na

odpowiednim formularzu , prawidłowo wypełniona , podpisana i zawiera załączniki/

/ ocena merytoryczna - ustala się po podsumowaniu punktów przydzielonych przez

poszczególnych członków :

- ocena pod kontem możliwości realizacji zadania przez oferenta /kadra , doświadczenie

w realizacji podobnych zadań 0- 5 pk.

- merytoryczna wartość pod względem korzyści dla mieszkańców Gminy Łubowo 0- 5 pk

- osiągnięcia i doświadczenia w realizacji podobnych projektów 0-5 pk

- zgodność tematyki i zakresu z prowadzoną działalnością statutowa 0- 4 pk

- zaangażowanie partnerów / współorganizatorów zadania 0- 4 pk

- oddziaływania zadania , ranga 0 -5 pk /

 

VI. Warunki składania ofert :

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi

w Rozpor4ządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania

tych zadań (Dz. U z 2016 poz.1300 )

2. Wzór oferty dostępny jest na stronie www. lubowo.pl

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie , opatrzona

nazwa oferenta , nazwa zadania " Oferta na konkurs zadań pożytku

publicznego . Ofertę otwiera komisja konkursowa .W koperci9e może się znajdować

1 oferta

 

 

4. Wymagane załączniki :

1. kopia aktualnego wypisu KRS

2. statut - potwierdzony za zgodność z oryginałem z datą i parafkami na każdej stronie

3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2016 r.

4, sprawozdanie finansowe za 2016 r, /bilans ,rachunek wyników zysków i strat

5. Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem

przez osobę upoważnioną poprzez oferenta

 

VII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy

Łubowo pk. nr. 9

Ofertę należ składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 godz.15,30

W przypadku ofert wysłanych poczta decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Łubowo

a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przysyłane w formie elektronicznej

Oferta złożona na niewłaściwym druku lub po terminie nie będzie

rozpatrywana .

 

VIII . Termin i tryb i kryteria wyboru ofert

1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w ciągu 3 dnia od dnia zakończenia przyjmowania ofert

2. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi Wójtowi

Gminy Łubowo propozycje podziału środków , Wójt podejmie ostateczną decyzje

3. Przy ocenie ofert komisja będzie brała pod uwagę :

- przejrzystość złożonej oferty , kompletność opisu działań, miejsce i cel wykonywanego

miejsce i cel wykonywanego zadania , oryginalność , działania

promulgacje zdrowy tryb życia , zgodność oferty z celami ,

ocena kalkulacji kosztów , celowość oszczędność , oraz efektywność przygotowanie

merytoryczne kadry , kwalifikacje doświadczenie , świadczenia wolontariuszy

i pracy społecznej członków, dotychczasowe doświadczanie oferenta ,

oceniana grupa docelowa oraz przypuszczalna liczba odbiorców dotychczasowa

współpraca z Urzędem

4. Po zapoznaniu się z ofertami Komisja Konkursowa sporządza protokół z posiedzenia

5. Wójt Gminy Łubowo zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia

w całości lub części , otwartego konkursu bez podania przyczyny

 

 

IX. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

1. Po zakończeniu procedury konkur4sowej , decyzje o wyborze oferty

i przyznaniu dotacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia.

2. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna nie przysługuje od niej odwołanie

3. Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub listownie

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.lubowo, tarlicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Łubowo , w Biuletynie Informacji Publicznej

 

X. Postanowienia końcowe

W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana , oferent zobowiązany

jest do złożenia skorygowanej oferty / uwzględniającej wysokość przyznanych

środków według wzoru /Dz. U z 2016 poz.1300/

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji , finansowania i rozliczania zadania

będzie regulować umowa zawarta między oferentem a Urzędem Gminy Łubowo

 

do pobrania:

zarządzenie Wójta Gminy Łubowo

wzór oferty pdf

wzór oferty w formie edytowalnej docx

wzór umowy

wzór sprawozdania