Informacja o ofertach otwartych w postępowaniu: Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo, w formule zaprojektuj i wybuduj (zmieniony)


271.14.2022                                                        Łubowo, dnia 9.12.2022

 

 

Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu pn.:

„Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo,  w formule zaprojektuj i wybuduj (zmieniony)”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) publikuje informacje jak poniżej:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena

brutto (zł)

 

1

Transbruk Marek Begier Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Polna 1B 62-330 Nekla

8.990.402,72

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna

Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

9.867.798,00

 

Tomasz Hartwich

Przewodniczący Komisji Przetargowej