Wybór oferty najkorzystniej w postępowaniu: Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami w Gminie Łubowo cz. 2 ...

  • Dodano: 2021-10-07 14:25:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu

271.13.2021                                                           Łubowo, dnia 07.10.2021

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.:

Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami w Gminie Łubowo cz. 2 - rozbudowa sieci wodociągowej dz. 381, 262, 199/2, 275, 379,279/14, Gmina Łubowo

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) przekazuje informacje jak poniżej:

1. Oferta najkorzystniejsza:

PPHU Drokan
62-330 Starczanowo
ul. POMNIKÓW PRZYRODY 25

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył wadium w terminie, oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Punktacja cena

Punktacja gwarancja i rękojmia

Suma

1

PPHU Drokan
62-330 Starczanowo
ul. POMNIKÓW PRZYRODY 25

60,00

40,00

100,00

2

PUH WODKAN Tadeusz Szustek
ul. Słoneczna 19

62-200 Gniezno

53,64

40,00

93,64

 

                                                                                                                            

Tomasz Hartwich            
Przewodniczący Komisji Przetargowej