Wybór oferty najkorzystniej w postępowaniu: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łubowo ...

  • Dodano: 2022-08-03 11:26:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łubowo w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024

271.8.2022                                                                                                                      Łubowo 03.08.2022r.

 

                           

Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.:

„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łubowo w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje jak poniżej:

1. Oferta najkorzystniejsza:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI

SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A.

UL. ZAKŁADOWA 4, 62-510 KONIN

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył wadium w terminie, oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zestawienie złożonych ofert, nie podlegających odrzuceniu:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Punktacja cena

pkt

Punktacja Posiadanie właściwej bazy samochodowej

pkt

Punktacja Właściwe doświadczenie w przewozach osób w otwartej komunikacji regularnej

pkt

 

Punktacja

Czas podstawienia autobusu zastępczego

pkt

Suma

pkt

1.

Autobusowe Usługi Przewozowe „JAH”

Janusz Mroziński,

ul. Strzałkowska 7, 62-230 Mielżyn

56,82

10

0

20

86,82

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI

SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A.

UL. ZAKŁADOWA 4, 62-510 KONIN

60,00

10

10

20

100,00

3.

Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

62 – 200 Gniezno ul. Kolejowa 2

45,33

10

10

20

85,33

 

Tomasz Hartwich
Przewodniczący Komisji Przetargowej