Wybór oferty najkorzystniej w postępowaniu: Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo, w formule zaprojektuj i wybuduj (zmieniony)

  • Dodano: 2023-01-03 12:07:00
  • Drukuj

271.14.2022                                                                                                                             Łubowo 03.01.2023r.

                                                                             

Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.:

„Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo,  w formule „zaprojektuj i wybuduj” (zmieniony)”

Dotyczy: PROMESY DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja2/2021/6216/PolskiLad
Projekt pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie ok. 7660m dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm), zwanej dalej Ustawą PZP, przekazuje informacje jak poniżej:

1. Oferta najkorzystniejsza:

Transbruk Marek Begier Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Polna 1B 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył wadium w terminie, oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Punktacja cena

pkt

Punktacja gwarancja

 

Suma

pkt

1.

Transbruk Marek Begier

Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Polna 1B 62-330 Nekla

60,00

40,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna

Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

54,66

40,00

94,66

 

3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Tomasz Hartwich
Przewodniczący Komisji Przetargowej