Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: Przebudowa drogi gminnej w m. Imielno dz. nr 131 i 150, Gmina Łubowo

  • Dodano: 2021-09-06 16:01:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: Przebudowa drogi gminnej w m. Imielno dz. nr 131 i 150, Gmina Łubowo

271.11.2021                                                            Łubowo, dnia 06.09.2021

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Imielno dz. nr 131 i 150, Gmina Łubowo”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) przekazuje informacje jak poniżej:

1. Oferta najkorzystniejsza:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył wadium w terminie, oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zestawienie złożonych ofert:

L.p.

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte

Punktacja cena

Punktacja gwarancja i rękojmia

Suma

1

 PRZEDSIĘBIORSTWO EL-KAJO SP. Z O.O.

UL. POMORSKA 6-8, 85-050 BYDGOSZCZ

57,79

40,00

97,79

2

 STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

60,00

40,00

100,00

 

                                                                                                                            

Tomasz Hartwich            
Przewodniczący Komisji Przetargowej