Gmina Łubowo otrzymała dofinansowanie na zakup ciężkiego wozu strażackiego!

  • Dodano: 2024-06-27 15:09:00
  • 342 wyświetleń
  • Drukuj

Szanowni Państwo

W wyniku złożonego w dniu 21.12.2023 roku przez Gminę Łubowo wniosku – pn. ,,Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łubowo wraz z zakupem wyposażenia dla OSP Lednogóra” Gmina Łubowo znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych w naborze numer FEWP.02.05-IZ.00-002/23 dla Działania 02.05 ,,Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

Pomimo, iż uzyskaliśmy maksymalną możliwą liczbę punktów w kryteriach merytorycznych, które wiązały się z potrzebą realizacji zadania, projekt nie uzyskał dofinansowania.

W dniu dzisiejszym, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji dla ww naboru, tym samym jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Łubowo otrzyma dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łubowo wraz z zakupem wyposażenia dla OSP Lednogóra.

O fakcie zwiększenia alokacji osobiście poinformował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak.

 

Dofinansowanie: 1 614 934,08 zł.

Całkowita wartość projektu: 1 899 922,45 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Łubowo, zakup wyposażenia dla OSP Łubowo oraz działania szkoleniowe i edukacyjne, w tym organizację praktycznego szkolenia dla przedstawicieli jednostek OSP działających na terenie gminy z zakresu postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych podczas akcji ratowniczych, organizację szkoleń dla mieszkańców z zakresu podnoszenia wiedzy na temat wzorców zachowań w przypadku wystąpienia gwałtownych i katastrofalnych zjawisk pogodowych i ich skutków oraz ochrony środowiska, a także z zakresu kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia ochrony i zabezpieczenia mieszkańców gminy Łubowo przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof, a także zwiększenie stopnia odporności na zmiany klimatyczne i przystosowanie się do zmian klimatu. Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wyposażony w nowoczesne technologie i sprzęt, znacząco zwiększy zdolności operacyjne OSP Łubowo w reagowaniu na różnorodne sytuacje kryzysowe, w tym pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe. Wyższa skuteczność i szybkość reakcji w sytuacjach awaryjnych będą bezpośrednio przekładać się na ograniczenie skali szkód i szybsze przywracanie normalnego funkcjonowania terenów dotkniętych awariami. Zakup sprzętu pozwoli osiągnąć efekt w postaci poprawy efektywności działania jednostek