III Sesja Rady Gminy Łubowo

 • Dodano: 2024-06-05 14:04:47
 • 590 wyświetleń
 • Drukuj

 

 

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie

gminnym/ tj. Dz.U. z 2024r. poz. 609/

 

zwołuję III Sesję Rady Gminy Łubowo

w dniu 19 czerwca 2024r.o godz. 13.00 w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo, Łubowo 13F , na którą serdecznie zapraszam

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/ Kinga Włodarczyk-Przybyła

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Łubowo.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad III Sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Raport o stanie gminy Łubowo

 1. debata nad raportem

 1. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo wotum zaufania- III/20/2024

 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023r.

a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łubowo za 2023r.

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

b/ zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy

Łubowo z wykonania budżetu gminy za 2023.

c/rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Łubowo

za 2023r.

d/ debata nad sprawozdaniami

e/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2023r. – III/21/2024

9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023r.

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie:

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania

budżetu za 2023r.

b/ zapoznanie z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie: udzielenia absolutorium

dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2023r.

c/ dyskusja

d/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie:

- udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo za 2023r.- III/22/2024

 

10.Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2024r. – III/23/2024

 

11.Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2024-2039 – III/24/2024

 

12.Podjęcie uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie Lednogóra – III/25/2024

 

13.Podjęcie uchwały w sprawie:

- nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości gruntowych w miejscowości Wierzyce

III/26/2024

 

14.Podjęcie uchwały w sprawie:

- uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Łubowo- III/27/2024

 

15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 za rok 2023

 

16. Interpelacje i zapytania radnych.

 

17. Wolne głosy i wnioski.

 

18.Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Łubowo.

 

Podstawa prawna urlopowania:

art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609/

 

transmisja na żywo