Obwieszczenie

  • Dodano: 2018-08-31 12:00:00
  • 9002 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze. zm.) - dalej zwanym „kpa”, w związku z art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) - dalej zwaną „ustawą ooś”, zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia wniosek z dnia 14.08.2018r. (data wpływu 17.08.2018r.) inwestora – ENERGY SOLAR 16 Sp. z o. o. reprezentowanego przez RTB Developer Sp. z o.o. z siedzibą ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej „Łubowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Pierzyska, gmina Łubowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie” na dz. 47 w m. Leśniewo, gm. Łubowo”.

Załączniki
Obwieszczenie