Sygnotariusze podpisania umów

Podpisanie umów na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

  • Dodano: 2021-07-15 10:46:00
  • 1874 wyświetleń
  • Drukuj

W dniu 13 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, oraz poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Beneficjentami są Miasto Gniezno, Miasto i Gmina Czerniejewo oraz Gmina Łubowo. Sygnatariuszami umowy są Marek Woźniak-Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jarosław Grobelny-Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, Tadeusz Szymanek-Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Andrzej Łozowski-Wójt Gminy Łubowo wraz z Skarbnikami.

Umowy dotyczyły 3 projektów:

-„Przebudowa ul. Gdańskiej, na odc. od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

-„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo, miejscowość Pawłowo";

-„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Dziekanowice, Gmina Łubowo”.

Całkowita wartość projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Dziekanowice, Gmina Łubowo” wynosi 1 115 181,58 zł z czego kwota dofinansowania to 947 904,34 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 194 Poznań – Gniezno w m. Dziekanowice, wzdłuż drogi powiatowej nr 2155P i następnie w stronę wsi Dziekanowice do Skansenu Wsi Polskiej – Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i dalej w kierunku powstającego budynku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy gdzie przy świetlicy wiejskiej w Dziekanowicach ścieżka będzie miała swój koniec.

Szerokość ścieżki – 2,0m

Długość całkowita ścieżki - 1344,5m

Ścieżka będzie oświetlona oraz odpowiednio oznakowana. Przewidziano montaż pętli indukcyjnej, służącej do zliczania ilości rowerzystów korzystających ze ścieżki, zadbano o osoby ze szczególnymi potrzebami, stosując rozwiązania im przyjazne. 

Głównym celem przedmiotowego projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji na terenie gminy Łubowo. Operacja jest powiązana tematycznie z wybudowanymi już w ramach przedmiotowego działania ścieżkami rowerowymi w m. Owieczki – Myślęcin oraz Lednogóra.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie m.in. następujących efektów:

-zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i hałasu wynikających z procesów transportowych - poprawa jakości środowiska;

-zwiększenie poziomu dostępu do infrastruktury transportowej, w szczególności do infrastruktury komunikacji rowerowej (w tym dla osób z niepełnosprawnościami);

-zapobieganie wykluczeniu z korzystania z systemów transportu przez osoby ubogie;

-zmniejszenie kosztów transportu;

-zwiększenie poziomu atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Łubowo;

-zwiększenie integracji różnych środków transportu;

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu;

-zwiększenie komfortu i poziomu bezpieczeństwa podróży (w tym zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów);

-zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na degradację środowiska/klimat;

-poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy Łubowo.

Wybudowana infrastruktura będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na likwidację fizycznych barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami dostęp do transportu w tym transportu publicznego. W celu zapewnienia pełnej dostępności infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano następujące rozwiązania:

-przejście dla pieszych oznakowane za pomocą znaków aktywnych D-6 „Przejście dla pieszych” zespolonych z lampą LED zasilaną solarnie.;

-zastosowanie na jezdni oznakowania poziomego grubowarstwowego P-10/P-11 wykonanego za pomocą farb chemoutwardzalnych;

-zastosowanie w jezdni przed przejściem dla pieszych wtopionych punktowych elementów odblaskowych (PEO 5) wielokierunkowych fotowoltaicznych świecących światłem białym migającym;

-oświetlenie solarne – hybrydowe wzdłuż ścieżki rowerowej;

-świetliki drogowe RCR o wymiarach 76x76 mm koloru żółto – zielonego montowane na klej na krawędzi ścieżki (na oporniku) obustronnie mijankowo do oznaczenia przebiegu ścieżki w miejscach zaciemnionych;

-linie poprzeczne akustyczne koloru czerwonego malowane grubowarstwowo chemoutwardzalnie na ścieżce przed przejazdami;

-płytki betonowe z wypustkami (pęcherzykowe) koloru żółtego dla osób słabowidzących usytuowane przed przejściem dla pieszych.

Celem kampanii promocyjnej jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z roweru jako taniego, efektywnego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku środka transportu oraz wywołanie pozytywnych skojarzeń i zachowań dotyczących transportu zrównoważonego.

W ramach zadania zakłada się realizację następujących działań informacyjno-promocyjnych składających się z następujących elementów:

-opracowanie treści, opracowanie graficzne oraz druk plakatów promujących zrównoważoną mobilność, w szczególności komunikację rowerową (30 szt. w formacie A3); dystrybucja plakatów: słupy ogłoszeniowe na terenie gminy Łubowo, wiejskie tablice informacyjne, szkoły, przedszkola;

-publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej (2 ogłoszenia) promujących zrównoważoną mobilność, w szczególności komunikację rowerową;

-publikacja artykułów tematycznych na stronie www.lubowo.pl;

-realizacja zajęć warsztatowo-pokazowych w gminnych szkołach podstawowych, kierowanych do starszych uczniów; w ramach zajęć zrealizowane zostaną takie działania, jak:

- prezentacje typów rowerów;

- pokazy rowerowe;

-instruktaż policji – co powinien posiadać rower; przekazanie wiedzy
o bezpieczeństwie;

-warsztaty, zajęcia, utworzenie stoiska – ukazanie wyższości roweru nad innymi środkami komunikacji pod względem ekologicznym (także w formie gry terenowej, zagadek).