Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przyborowie w ramach PROW podpisana

  • Dodano: 2020-07-03 08:23:00
  • 2442 wyświetleń
  • Drukuj

W dniu wczorajszym, w siedzibie Samorządu Województwa nastąpiło podpisanie umowy w ramach PROW 2014-2020

 

Przedmiotem umowy jest „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przyborowo, przebudowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Dziekanowicach oraz przebudowa sieci wodociągowej w Lednogórze i Imielenku, Gmina Łubowo”.

 

                                                                                              

 

Umowa dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski.

Ze strony Gminy Łubowo umowę podpisał Wójt Gminy  - Andrzej Łozowski, kontrasygnatę złożyła Skarbnik Gminy - Eugenia Klimek.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Przyborowo, przebudowę przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Dziekanowicach oraz przebudowę sieci wodociągowej w Lednogórze i Imielenku, gmina Łubowo. Realizacja operacji przyczyni się do ulepszenia istniejącej infrastruktury dla świadczenia podstawowych usług dla ludności wiejskiej.

 

Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1.362.840,00zł.

Przyznana pomoc to 590 829zł, tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Otrzymując powyższą pomoc Gmina Łubowo wykorzystała niemal w 100% limit środków przysługujący w programie do roku 2020 czyli 2 000 000zł dofinansowania ogółem.