logo sesja

XLI Sesja Rady Gminy Łubowo

  • Dodano: 2022-06-21 09:16:08
  • 116 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym/ tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1079/ zwołuję się XLI Sesję Rady Gminy Łubowo w dniu 05 lipca 2022r.o godz. 10,00 w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo, Łubowo 13F.

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Łubowo.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XLI Sesji.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Raport o stanie gminy Łubowo
a) debata nad raportem
6. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Łubowo wotum zaufania. / XLI/329/
7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 20 21r.
a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łubowo za 2021r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
b/ zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy
Łubowo z wykonania budżetu gminy za 2021.
c/rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Łubowo
za 2021r.

d/ debata nad sprawozdaniami
e/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021r. /XLI/330/2022/
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie:
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania
budżetu za 2021r.
b/ zapoznanie z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie: udzielenia absolutorium
dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2021r.
c/ dyskusja
d/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie:

9.Podjęcie uchwały w sprawie:
nadania imienia Szkole Podstawowej w Łubowie / XLI/332/
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Łubowo.
Podstawa prawna urlopowania:
art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1079/

Transmisja na żywo: kliknij tutaj