Żłobek Gminny w Łubowie

  • Dodano: 2020-01-07 00:00:00
  • 2260 wyświetleń
  • Drukuj

2 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie gminnego żłobka w Łubowie

Placówka powstała dzięki wsparciu w ramach projektu projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  pod nazwą „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia żłobka gminnego w Łubowie” dofinansowany został z funduszy unijnych będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego (WRPO 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”).
 
Całkowita wartość projektu to 1,376.365,61 zł, z czego kwota dofinansowania z EFS wyniosła 1.169.910,76  zł.
 
Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 8 października 2019 r. w Łubowie przez Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz Wójta Andrzeja Łozowskiego.
 
Cel główny projektu to utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku w Łubowie oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. W ramach projektu sfinansowane zostały następujące działania:
• prace modernizacyjno-adaptacyjne pozwalające na dostosowanie budynku oraz pomieszczeń do potrzeb dzieci do lat 3;
• zakup i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi;
• wyposażenie i montaż placu zabaw, w tym modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.
 
Wskaźniki osiągnięć - efekty rzeczowe (produkty) planowane do uzyskania  w wyniku realizacji projektu: 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 30 miejsc 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3  objętych wsparciem w programie - 30 osób 
Wskaźniki specyficzne dla programu : 
- Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę na dzieckiem do lat 3  - 13 osób
Wskaźniki specyficzne dla projektu : 
-Liczba doposażonych sal w ramach nowotworzonych miejsc-  6 pomieszczeń 
- Liczba dostosowanych (zmodernizowanych ) pomieszczeń   - 8 pomieszczeń 
- Liczba wyremontowanych pomieszczeń w ramach nowotworzonych miejsc  - 8 pomieszczeń 
- Liczba doposażonych placów zabaw - 1 plac zabaw
- Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych  miejsc opieki  - 24 miesiące
- Liczba dzieci objętych opieką  - 30 osób
- Liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach finansowanych w ramach projektu - 30 osób 
 
Wskaźniki - rezultaty realizacji projektu  planowane do uzyskania
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu  - 11 osób

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu  - 9 osób