Złóż wniosek - likwidacja azbestu

  • Dodano: 2023-03-17 13:35:00
  • 1148 wyświetleń
  • Drukuj

Urząd Gminy Łubowo informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu Gnieźnieńskiego”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w art.6 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (lokalni mieszkańcy) posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu gnieźnieńskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Finasowaniu będą podlegały:

- koszty związane z rozbiórką i unieszkodliwieniem odpadów  zawierających azbest

lub

- wyłącznie koszty unieszkodliwienia odpadów  zawierających azbest.

Zgodnie z § 2 Regulaminu  dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem , że maksymalna kwota finansowania na realizację Zadania dla jednej nieruchomości wynosi 10 000 zł.

Aby móc się ubiegać o odebranie wyrobów zawierających azbest należy:

1. Złożyć wniosek do urzędu Gminy, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub jej części zgodnie ze określonym wzorem. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl w zakładce „Dla Mieszkańca” (https://www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/jak-zalatwic-sprawe/przyjmowanie-wnioskow-o-sfinansowanie-likwidacji-wyrobow-zawierajacych-azbest ) oraz na stronie internetowej www.lubowo.pl

Poniżej bezpośredni link do wniosku oraz regulaminu:

pobierz wniosek doc lub wniosek pdf

pobierz oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

pobierz regulamin pdf

2. Do wniosku dołączyć tytuł prawny do nieruchomości lub jej części. W przypadku nieruchomości, w stosunku do których tytuł prawny przysługuje więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie te osoby lub przez pełnomocnika ustanowionego przez te osoby (pełnomocnictwo musi stanowić załącznik do Wniosku).

3. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości lub użytkownika wieczystego (współużytkowników wieczystych).

4. Wnioskodawca zobowiązany jest w zależności od charakteru wykonywanych prac zgłosić lub uzyskać na nie stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadać protokół odbioru robót, o którym mowa w §15 ust.3 i oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego wystawione przez Wnioskodawcę zadania.

5. W przypadku, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych, Wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi zobowiązani są również do załączenia oświadczenia  o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie oraz złożenia na formularzu niezbędnych informacji dotyczących tej pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 743) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). Pomoc nie będzie przyznawana Wnioskodawcom, którzy prowadzą działalność związaną z rybołówstwem. Powiat  zawrze z Wnioskodawcami prowadzącymi ww. działalność, których wnioski zostaną uwzględnione, odrębną umowę.