Logo KOWR

KOMUNIKAT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

  • Dodano: 2021-06-16 10:29:51
  • 205 wyświetleń
  • Drukuj

dotyczy informacji o zapotrzebowaniu na grunty rolne przez rolników indywidualnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na mocy ustawy ukur realizuje politykę rolną państwa m. in. poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości  rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wyposażyła KOWR w narzędzia do oddziaływania na rynek obrotu nieruchomościami rolnymi, umożliwiające przemiany strukturalne w rolnictwie oraz wprowadzające mechanizmy wspierające rozwój gospodarstw rodzinnych. Na podstawie przepisów ustawy KOWR może m.in. nabywać nieruchomości rolne na rynku prywatnym. Nabyte nieruchomości rolne wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie przeznaczane są głównie na powiększanie przez rolników indywidualnych gospodarstw rodzinnych. W myśl art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gospodarstwa rodzinne stanowią podstawę ustroju rolnego państwa. Zgodnie za§ z art. 5 ust. 1 ukur za gospodarstwo rodzinne uważa się prowadzone przez rolnika indywidualnego gospodarstwo rolne, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. W określonych przepisami sytuacjach KOWR jest powiadamiany o przeniesieniu własności nieruchomości (względnie prawa użytkowania wieczystego) i po dokonaniu oceny uwarunkowań transakcji, sytuacji nabywcy w kontekście możliwości prowadzenia przez niego działalności rolniczej, cech nieruchomości oraz innych czynników, Krajowy Ośrodek podejmuje decyzję o nabyciu danej nieruchomości rolnej. Wśród istotnych elementów przeprowadzanej analizy, znajduje się określenie wielkości zainteresowania nabyciem gruntów rolnych przez miejscowych rolników indywidualnych zamierzających powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne.

 

Wójt Gminy Łubowo uprzejmie prosi aby osoby zainteresowane nabyciem gruntów rolnych  zgłaszały taki zamiar  do Urzędu Gminy Łubowo w  poniedziałek: 7:15 - 16:15, od wtorku do piątku: 7:15 - 15:00. Sprawę prowadzi: Marta Tarczyńska tel. 61427 59 48, email: rolnictwo@lubowo.pl