Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Fałkowie i Woźnikach

  • Dodano: 2023-04-27 09:02:00
  • 1152 wyświetleń
  • Drukuj

Zarządzenie Nr 29/2023

Wójta Gminy Łubowo

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora:

1.            Przedszkola nr 1 w Fałkowie

2.            Przedszkola nr 2 w Woźnikach „Tęczowy domek”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1449 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora:

1.            Przedszkola nr 1 w Fałkowie, Fałkowo 136A, 62-262 Fałkowo

2.            Przedszkola nr 2 w Woźnikach „Tęczowy domek” Woźniki 33a, 62-260 Łubowo

 

§2

 Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko wymienione w § 1, zamieszcza się:

1)           Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubowo,

2)           Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łubowie,

3)           Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łubowie,

4)           W Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

§4

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw oświaty Pani Annie Ozimkowskiej-Szeląg.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie o konkursie: pobierz

Zarządzenie: pobierz